loader image

gdpr

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost S.B.S. SECURITY s.r.o., se sídlem Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 26778408 nedílnou součástí plnění našich činností. Ochraně osobních údajů se věnujeme s náležitou pozorností, kterou si problematika informační bezpečnosti vyžaduje a to samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Legislativní rámec pro ochranu osobních údajů určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Obecné nařízení“, Zákon č.110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a Zákon 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Nejen dle pokynu samotného Obecného nařízení Vás níže informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Naleznete zde informace o tom, jaké informace o fyzických osobách zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu jsou tyto osobní údaje zpracovávány, dále komu mohou být data předávána a také jaká práva v souladu s příslušnou legislativou můžete využít.

Jaké údaje zpracováváme?

 1. adresní a identifikační údaje
 2. kontaktní údaje
 3. popisné údaje
 4. údaje o jiné osobě
 5. ostatní relevantní údaje – např. údaje při řešení případu v rámci výkonu strážné služby, kterými je případ-bezpečnostní incident popisován
 6. videozáznamy z kamerového systému;

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě jakého oprávnění?

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pak je to vždy jen v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu, pro který je zpracováváme a pro který máme právní titul. Oprávněné zpracování osobních údajů je pro nás:

 • zpracování na základě zákonných požadavků,
 • zpracování na základě uzavřené smlouvy,
 • zpracování při poskytování služeb,
 • zpracování při ochraně životně důležitých zájmů subjektů údajů,
 • zpracování v oprávněném zájmu, pokud v takovém případě nebude oprávněný zájem nad základní práva a svobody subjektů údajů,
 • zpracování na základě souhlasu uděleného samotným subjektem údajů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje  získáváme vždy pouze od subjektu údajů nebo od třetích stran, kteří s námi spolupracují a dle Obecného nařízení nám tyto údaje mohou předat.

Jak osobní údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracovávané osobní údaje ukládáme v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky po dobu nezbytně nutnou.

Pokud tedy pomine účel zpracování či pomine zákonná lhůta pro zpracování, údaje neprodleně skartujeme, dle skartační řádu naší společnosti.

Automatické individuální rozhodování a profilování Společnost při zpracování osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování.

S přijetím a platností Obecného nařízení jsme zrevidovali naše personální, organizační a technická nastavení a přijali další opatření ke zvýšení nastavených standardů v oblasti zajištění ochrany osobních údajů.  Součástí nastavených standardů je i systém pravidelného školení. Součástí jsou i školení pro práci s chráněnými informacemi, včetně osobních údajů pro zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji.

Veškeré zpracování a shromažďování osobních údajů podléhá nastavenému bezpečnostnímu režimu. Údaje v analogové i elektronické formě jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem mechanickým a technickým zabezpečením, spolu s nastaveným režimem přístupu.

Komu osobní údaje můžeme předávat?

Osobní údaje nepředáváme třetím subjektům, kteří nemají oprávnění se s těmito údaji seznamovat, příp. je zpracovávat, tzn. partnerům, kteří nejsou našimi zpracovateli a nemají s námi uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle Obecného nařízení. Všechny naše partnery – zpracovatele si pečlivě vybíráme a zodpovídáme za to, že tito zpracovatelé poskytují dostatečné záruky pro řádné zpracování osobních údajů.

Naše zpracovatele využíváme především v oblasti:

 • právního poradenství
 • daňového poradenství
 • poskytování marketingových služeb
 • poskytování podpory a služeb v oblasti IT.

Osobní údaje můžeme předávat i orgánům státní správy a všem dalším orgánům, které v rámci povinné součinnosti vymezuje právní řád ČR.

Jaká můžete uplatnit základní práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo žádat potvrzení, zda jsou, či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud ano, máte právo žádat o identifikaci, jaké údaje a v jakém rozsahu jsou o vás zpracovávány, a to v rozsahu: kategorie zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování, doby uchovávání, informace o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů a informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu či doplnění

V případě, že máte podezření, že údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, máte právo požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Subjekt údajů má právo nás jakožto správce požádat, abychom (pokud je to technicky proveditelné) předali jeho osobního údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz můžete v některých případech využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako u práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Právo na vznesení námitky proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, nebudeme již více vaše osobní údaje pro dané účely zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na stížnost

V případě údajného porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů můžete uplatnit toto právo. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat dozorovému úřadu, resp. Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Každé Vaší žádosti se budeme věnovat a obratem ji vyřídíme.

Pro zaslání jakékoliv žádosti či vyřízení jakéhokoliv dotazu v oblasti ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na níže uváděné spojení.

Korespondenčně: S.B.S. SECURITY s.r.o., Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno

Elektronicky: info@sbs-security.eu

Lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dnů od jejího doručení.

Společnost S.B.S. SECURITY s.r.o. tímto prohlašuje, že splňuje veškeré náležitosti Nařízení EU 2016/679 – GDPR a její interní procesy jsou tomuto nařízení přizpůsobeny k datu 25. 4. 2018.